فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ابجدفرقه25شیعه25کعبه25آل الله25با آل قرآن25شاه مردان25 ارباب جهان25
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست تقدیم به روی ماه عالم مهدی موعود منجی تمام عالم هر که منجیست خدا یارو نگهدارش باد هم که عیسی و موسی محمد باشد طراح و نوسینده حجت اله عرفانیان مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمد علیست دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجد خانواده محترم پیامبر583 پادشاه اصلی عالم 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583پادشاه اصلی عالم 583به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد 245 دینه بحق الله 245 افق دین اسلامه حق245اسلامه حق245 فاطمه +علی =245 علی110+135فاطمه=245 یا اسلام محمد 245 با اسلام علی 245دین الهی فاطمه 245با اسلام علی 245 با اسلام بحق بدینه حق اللهی 245 با دین انسان 245 اهل منطقی 245بسیجیان علی 245 مقام جانباز 245دعا کنید مهدی بیاید 245 انقلابیان 245 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385فرق نمیکند که سنی بر حق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت داردو 202دین الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد=202 بلغ اولا بکمالهی کشف دوجا به جمالهی حسنت جمیعو خصالحی صلو علیه و آلهی حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا"علیا"یا علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بوود نام مولاء الهی بحق که وصی مصطفی مرتضایی بت شکنی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجد 12منتخب12 اسلام 12 حق 12اخلاق12 نجاتبخش 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلی که نیست حب علی سنگ است چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست وصی بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حیدر کرار اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست افتخار دین 1346- 1202= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو 144 گمراه دین 310 عمر 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق 310بفریبی ها310مکرن310 کفری 310گمراه دین310عمر 310منکر310 نیرنگ310عمر310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 قاصبان بدین 310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 با اهل منافق 310 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی 310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310 نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310ناهنجار 310پلیدی بقاصبانی 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310بدعت شیطانه 851-541= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق 310 اهل دین دین عدوالله 310عمرفاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310 مفسدین به جهان310 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310 310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها310 مکرن310 کفری310گمراه دین310عمر 310قاصبه دین الله310 فریب کاران اهل عالمی 715 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان 231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر310 با قاصب دین الهی 310 عمر 310 منکر 310 حرامیان 310 کفری 310 عمر ابوبکر231+ 310عمر 310ناحق عالمی = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر 22 هذیان 22 عمر22شیطان 22 ابابکر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان 22 بدبختی 22 بدیها 22 دروغ 22نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روباه 22 ابوبکر رکب وبا من از خار سر دیوار دانستم بناحقی دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت عمر به او سم ری سامری قوم محمد او را به درک اسفل سافلین فرستاد در طبقه سوزان جهنم که به آنجا اسفله سافین میگویند فقط شیطان نمرود شداد حامان فرعون عمر ابابکر شمر یزید معاویه و بت پرستان و قاصبان ولایت را عذاب میکنند قرار دارندهفت طبقه زیرداخل جهنم سوزان ترین جای جهنم را درک اسفله سافلین میگویند علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر عمر 541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541گمراه دین بناحق دینها 541 ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541جهل عرب ابله به کل عالم 541 اباجهل در دین عقیده باطل 541کفری دین حرام الهی 541دلیل نفاق به لعین دین 541 به دقل باز کودن با قاصب کل دین541 پلید ناکسان حرامیان 541ابله منافقا بناحق دین ها 541 بی دینها احمق جاهل منافق 541جهل عرب عقیده باطل541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541 با قاصب کل دین نفاق541 کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام با دشمن ابله نادان 541 به نامرده ابله دین 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541آفت کلی 541انحرافه دین اسلام یا حقه بازان پلید اسلامی به نامرده ابله دین 541 عقیده باطلی نامردی 541 با منافقان ابله ملحد نادان 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541انحرافه دین اسلام 541
قالب وبلاگ 1
داستانهای زندگی 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
بزرگترین سامانه تبادل لینک 1
بهترین ریمل - ریمل حجم دهنده و بلند کننده 1
سر دنده ال ای دی led
همسریابی
ردیاب مخفی خودرو
درگاه پرداخت اینترنتی چیست؟

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 94
بازدید دیروز : 98
بازدید هفته : 192
بازدید ماه : 3770
بازدید کل : 142916
تعداد مطالب : 437
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر


خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال            اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال

به ابجد اسلام 132+92 محمد +110علی +17 نماز =351 قرآن351 حقایق اسلام351 فارسی     351دین اسلام ناب محمدی 351 اهل دین دین واقعی 351 ابراهیم محمد 351 قرآن 351فارسی 351+14 معصوم=365روز سال5+6+3=معصوم14

وقتی همه12مقدس12پرچم12حق12اسلام12 ساعت 12 ماه های سال 12 حق12رابپذیرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 حکم خدا 25 کعبه25 کربلا25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل25 انسان نمونه 25 مغزی 25 دلاور 25بسیجی 25ارباب جهان 25 با حقی 25انسان کامل 25 انسان نمونه25 آل الله25 گنج دینه 25 اهل آسمانه 25 خداوند در آسمانها ملائکه و در زمین بسیجی ها را آفرید دلاور 25 قهرمانا 25 قدرته 25 اولین 25به مکتب25 ال الله 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25اصل اسلام 25انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ره اسلام25 اولین 25 دین آدم25 اهل قیام 25 با دین انسان25 گنج دینه 25حرم خدا 25 کعبه 25 راز خاتم 25 اسم اعظمه 25ماه تابانه25دین ادم 25جاده الله عشق جهان25 ماه تابانه 25قدرته25اهل قیام 25 قاضی25دکترا 25 مهندسی25 با حقی 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25بقلب انسان 25شیعه 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25 انسان کامل25نمونه ها25شیعه25 انسان کامل25تقواء 25عدالت25 نقشه راه 25با پرچمی 25زنده باد 25 به اهل سپاه 25بسیجی 25 دلاور25شمس قمره25حرم خدا 25کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 دین آدم 25 با دین انسان 25انسان کامل 25انسان نمونه 2525جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه 25با قلوبه 25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25   پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25به هر دری زدند که تو را در به در کنند دست علی بر سر توست ای ناخدای پیر با آل علی هرکه در افتاد ور افتاد1755-1202سه خلیفه بکافران محض= ارتش کفار =553-12 امام=541عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی 541 فتنه ها541اهله شر 541 541 عمر ابوبکر 971ظالم 971-430 مقصر = 541  آفت کلی541پیامبرفرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541مرگ کافر 541 عمر ابوبکر 541  وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اگر نام شما هم در قرآن آمده است بفرمائید شما بحق میباشید نام شیعه 12بار در قرآن آمده به ریاضی قرآن انجمن 12 تمام پیامبران دارای کتاب انجمن و جانشینانشان 12 نفر بوده اندانجمن 12 میباشد و به ابجد کبیر 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 میباشد ضرب 12 امام در خودش میشود 144 به ابجد12 انجمن 12منتخب12نجاتبخش 12حق12اسلام12ساعت12ماه های سال 12اهل 12انجمن12اخلاق12نجاتبخش12الماس12 اسلام12ساعت12اسلام 12الماس12حق12اسلام12هویت اسلام553-541 عمرابوبکر=12 امام و کل شیی احصیناه فی امام مبین این آیه 23حروف دارد مهدی 23 امام مبین بدون وحی از تمام دنیا آگاه به مسایل دنیا ی ما می باشد 23مهدی 23+23= 46 ماه 46 محمد 20+26 علی = 46 +46=92 محمد 92+110 علی دین الهی = 202 مومن الله 202 محمد وعلی 46 به ابجد انجمن قرآن 495-541 فتنه ها = 46 محمد 20+26 علی = 46 ماه 46 +46 = 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 الم 82 مهدی 82 طبیب جهان 82 یعنی114سوره قرآن114+82مهدی82با گل مذهب82 طبیب جهان 82 امام 82+114 سروه قرآن =196دین اسلام 196کلید اسلام196به ابجد امام82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر82 میباشد82 با گل مذهب82 طبیب جهان82 امام82 طبیب جهان 82 مهدی 82 الم 82  به ابجد حق قرآن459 -541 عمر ابوبکر=82مهدی82 امام82 +114سوره قرآن= 196دین اسلام196بمعجزه دین196 اصوله دین 196امام کل دین196کلید اسلام196کلیدبدین الله196دین اسلام196یا اسلام ناب196یا وعده بحق196 بااماما دین الهی196یا با امام حق 196مهدی بدین الله 196یا وعده بحق196ندای اسلام196جهانه اسلام 196دین اسلام196اسلامه مهدی196 یا اسلام ناب196 خانه ای هر صندوقی هر ماشینی باید دارای کلید باشد دست انسان 64 کلید 64 دین 64یک انگشت شصت با 4 انگشت میشود64وقتی با کسی دست می هی دو تا شصت و چهار انگشت با هم دست دوستی می دهند و قفل قلب یکدیگر را با کلید دین باز می کنند 64 دین 64 +64 = 128 کلید دین 128 حسین 128 هرمذهب و دینی کلید نداشته باشد دروغین و باطل است به ابجد    دین اسلام196ادیان دین الله196کلید بدین الله196کلیداسلام 196یعنی ضرب 14معصوم درخودش میشود196کلیداسلام 196دین اسلام196کلید بدین الله196 ادیان دین الله196  امام کل دین196 یعنی چه کلید اسلام 196 یعنی چه کلید اسلام یعنی چه ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب14معصوم درخودش میشود196دین اسلام 196کلید اسلام196یا اسلام ناب196جهانه اسلام 196 مومنین196امام کل دین  196ادیان دین الله 196به ابجددین اسلام196کلید اسلام196دین اسلام  196 اصوله دین196 نگاه دینی الله 196به ابجد اسلام132 +64 دین = 196 دین اسلام 196به ابجدکبیر وصغیر مهدی 82+ 114سوره قرآن =196کلید اسلام196 کلید بدین الله196امام کل دین 196دین اسلام 196مومنین196 جان اسلامی 196ندای اسلام196جهانه اسلام196اسلام ناب ها196 مهدی بدینه الله196کلیدبدین الله196قلب دین196با دین الهی حزب الله196 ادب دینی علی 196کلید اسلام196 قلب دین196 امام کل دین196 اسلامه مهدی196 دین اسلام 196  منتخب رسولی 1398-1202 سه خلیفه = 196 دین اسلام196ضرب 14 معصوم در خودش مشود 196 دین اسلام به ابجد حق قرآن459 -541 عمر ابوبکر=82مهدی82 امام82 +114سوره قرآن= 196دین اسلام196بمعجزه دین196 اصوله دین 196امام کل دین196کلید اسلام196کلیدبدین الله196دین اسلام196یا اسلام ناب196یا وعده بحق196 بااماما دین الهی196یا با امام حق 196مهدی بدین الله 196یا وعده بحق196ندای اسلام196جهانه اسلام 196دین اسلام196اسلامه مهدی196 یا اسلام ناب196 ضرب14 معصوم در خودش میشود196 دین اسلام 196یا اسلام ناب196 بجانشین محمد مصطفی737-541 عمر ابوبکر = 196 دین اسلام196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام    به ابجد صغیر اشهد ان محمد رسوالله 66   نور قرآن 607-541 فتنه ها = 66 الله66+66=132 به ابجد اسلام 132 بدین 66+66 الله = 132 اسلام132 +64 دین = 196دین اسلام 196کلید اسلام 196 اسلامه مهدی 196ضرب 14 معصوم شیعه خانواده محترم رسول خدا(ص) را 196 دین اسلام 196 امام کل دین 196 اصوله دین 196دین اسلام 196معجزه بدینه196 کلید اسلام 196به معجزه دین 196 منظور 14 معصوم  میباشد و دشمنان شان  اهل آتش 737 -196 دین اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 کافر پلید دین اسلام 541عهد شکن ملحدی541 اهله شر541       ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 کافر پلید دین اسلام  541اسلام به ابجدکبیرو صغیراسلام144ضرب 12امام در خودش میشود 144 یعنی 114سوره قرآن 114+30جزء آن = 144  انجمن 144  به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه = 144 ضرب12امام درخودش 144اسلام به ابجدصغیروکبیر=144 با آل علی 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144             اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144+196 دین اسلام+25 شیعه=365 روز سال پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن  25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25زنده باد25اصل حق25ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25منتخب 1092-1202سه خلیفه = 110 علی 110 دین الهی 110 با ادب اهل دین 110 منتخب رسولی 1398-1202 سه خلیفه = 196 دین اسلام 196 امام کل غدیر1346-1202سه خلیفه =144ضرب12 امام در خودش میشود144 با آل علی 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود144 اهل دین ذات اقدس الله 737-541 فتنه ها عمر ابوبکر= 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 اسلام به ابجد صغیر و کبیر میشود 144+52 هر سال 52 جمعه داریم=196 دین اسلام196 اصوله دین 196امام کل دین196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 دین اسلام196 ضرب 14معصوم در خودش میشود 196 اسلامه مهدی 196  به ابجد به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزء آن = 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" ولا تفرقوا میشود 144به ابجد صغیر و کبیر اسلام 144ضرب 12 امام در خودش میشود اسلام144به ابجدصغیر                  منتخب جانشین خاتم الانبیاء72+72 = 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 اسلام به ابجد صغیر و کبیر میشود 144                                                                               امام کل غدیر 1346-1202 سه خلیفه =144یعنی 114 سوره قرآن +30جزء آن = 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144اسلام به ابجد صغیر و کبیر اسلام میشود 144اسلام به ابجد صغیر اسلام 12حق 12منتخب12اسلام 12نجاتبخش12اخلاق12قلب12هوا12اسلام12نجاتبخش 12 انجمن12نجاتبخش12 حق12منتخب12قلب 12اسلام 12 ساعت 12 ماه های سال 12 امامن 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراء پادشاه عالمین میباشد سوره یاسین آیه 12 وکل شیی احصیناه فی امام مبین این آیه 23 حرف میباشد مهدی 23 امام مبین به تمام اسرار عالم دنیا آگاه میباشد   اسلام به ابجد صغیر و کبیر 144 +196 دین اسلام +25 شیعه = 365 روز سال با آل علی هر که در افتاد ور افتاد 1755 -1202 سه خلیفه =553-12 امام = 541 عمر ابوبکر 541دشمنه اسلامی 541 فتنه ها541 اسلام  به ابجدصغیر و کبیراسلام 144 ضرب12 امام درخودش144با آل علی 144یعنی 114 سوره قرآن 114+30 جزءآن=144انجمن 144+52 جمعه در سال = 196144ضرب 12 امام در خودش میباشدبه ابجد صغیرو کبیراسلام 144+241 با دین حق الله 241دین بحق الله=385شیعه 385با آل قرآن 385فقط دین اسلام385 مرد عالم 385 اسلام پیامبر385 حرم امن الهی385شیعه 385شیداء 385 شهید الله 385ارباب ها کل دین جهان385 اهل دین هدف دین اسلام 385به هدف الله هدف انبیاء 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 5تن +12 امام +14 معصوم = 31کلام حق 31چلچراغ اسلام 31 ره الله31 جاده الله 31 به ابجد صغیر به ابجد کبیر جاده الله 79+31=110دین الهی 110 جلوه الله 110حامیان 110مذهب مهدی110دین الهی 110نگین110دین الهی110ماه دین110    تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202 سه خلیفه قاصب = 110 علی 110دین الهی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی110 نگین110 دین الهی 110ماه دین110علی110 پلیسی110نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست 110نمک110نان جو 110 گندم ها 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 110 با چراغ دینه الله 1338-1202 سه خلیفه قاصب = 136 مومن 136 علی به ابجد صغیر و کبیر میشود 136ولى و سرپرست و متصرف در امور شما سه كس است:خدا و پيامبر و كسانى كه ايمان آورده ‏اند، و نماز را برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند. (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ).این آیه 68 حروف دارد 68+68= 136 مومن 136 علی به ابجد کبیر و صغیر 136 علی آئینه روی این آیه ولایت میباشد  شك نيست كه ركوع در اين آيه به معنى ركوع نماز است، نه به معنى خضوع، زيرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن، هنگامى كه ركوع گفته می‏شود به همان معنى معروف آن يعنى ركوع نماز است، و علاوه بر شان نزول آيه و روايات متعددى كه در زمينه انگشتر بخشيدن على ع در حال ركوع وارد شده و مشروحا بيان خواهيم كرد،136 دیدگاه الهی الله136بحکم الله136 مومن 136مومن136صوم 136علی136 به ابجد کبیر و صغیر 136 میباشد کسی که مومن است روزه می گیردعلامت مومنان روزه و نماز  است که در حال رکوع خداوند او را ستوده است و از او بعنوان ولی امر مسلمین یاد می کندبه ابجد علت دین اسلامی 677-541 عمر ابوبکر فتنه ها =136 مومن 136 علی به ابجدکبیر و صغیر 136 پیروان محمد علی 469-541 = 72 یعنی 2ضربدر7= 14 معصوم وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: این آیه قرآن 34 حرف میباشد 34+34=68 +68= 136 مومن 136 علی136 به ابجد کبیر و صغیرعلی 136 میشودعلی 136 دیدگاه الهی الله136بحکم الله136 مومن 136مومن136صوم 136علی به ابجد کبیر و صغیر 136 میباشد  این آیه ولایت علی بر تمام عالم  میباشد إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ (مائده - 55)55- سرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پيامبر او، و آنها كه ايمان آورده اند و نماز را بر پا میدارند و در حال ركوع زكات می‏پردازند . و ثروتمندان خبیث کمک نکردند و فقط نگاه میکردند امثال عمر و ابومکر رکب وبا ابوبکر نگاه می کردند و می خندیدند. مولاء علی ولی مولاء امیر المومنین علی (ع) در نماز در حال رکوء انگشتر خود را به سائل بخشید ‏اين آيه با كلمه انما كه در لغت عرب به معنى انحصار می‏آيد شروع شده و می‏گويد: ولى و سرپرست و متصرف در امور شما سه كس است:خدا و پيامبر و كسانى كه ايمان آورده ‏اند، و نماز را برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند. (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ).این آیه 68 حروف دارد 68+68= 136 مومن 136 علی به ابجد کبیر و صغیر 136 علی آئینه روی این آیه ولایت میباشد  شك نيست كه ركوع در اين آيه به معنى ركوع نماز است، نه به معنى خضوع، زيرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن، هنگامى كه ركوع گفته می‏شود به همان معنى معروف آن يعنى ركوع نماز است، و علاوه بر شان نزول آيه و روايات متعددى كه در زمينه انگشتر بخشيدن على ع در حال ركوع وارد شده و مشروحا بيان خواهيم كرد،136 دیدگاه الهی الله136بحکم الله136 مومن 136مومن136صوم 136علی به ابجد کبیر و صغیر 136 میباشد کسی که مومن است روزه می گیردعلامت مومنان روزه و نماز  است که در حال رکوع خداوند او را ستوده است و از او بعنوان ولی امر مسلمین یاد می کندبه ابجد علت دین اسلامی 677-541 عمر ابوبکر فتنه ها =136 مومن 136 علی به ابجدکبیر و صغیر 136  مومن 136 مگر نام محمدهم علی نیست آئینه روی محمد علیست  هردقیقه 60ثانیه است و هر ساعت ساعت 60 دقیقه می باشد60+ 136 مومن 136+60= 196 دین اسلام 196اصوله دین 196دین اسلام 196 دین الهی با حزب الله 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین ادیان الله 196 ادیان 66+66 الله = 132 اسلام 132+64 دین =196 دین اسلام 196 دین ادیان الله  196 اسلامه مهدی196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196 کلید بدین الله 196 امام کل دین 196 دین اسلام 196دین ادیان الله 196یعنی 6ضربدر 9+1 = 55 +55=110  دین الهی 110 +86 با حزب الله = 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196هر دینی کلید نداشته باشد باطل است هر مذهبی کلید نداشته باشد باطل است  مذهب ما کلید دارد 128کلید دین128 حسین 128امام الهی 128 و کل شیی احصیناه فی امام مبین این آیه 23حروف دارد مهدی 23 امام مبین بدون وحی از تمام دنیا آگاه به مسایل دنیا ی ما می باشد 23مهدی 23+23= 46 ماه 46 محمد 20+26 علی = 46 +46=92 محمد 92+110 علی دین

مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صد حدیث آئینه روی محمد علیست قسم به ذات کبریاء که جانشینه مصطفی بوود علی مرتضی

در عرش نوشته با خط جلی وارث خاتم بوود مولاء علی

کسی که چون محمد است جمال روی خاتم است جان نبی علی ولی قائم آل محمد است تقدیم به روی ماه مولاء مهدی لیله" القدر خیرا" من الف شهر 31 شهرالله31 آل  31نور قرآن 31کلام حق 31 قرآن ناطق 31منظور 5 تن +12 امام +14 معصوم =31 کلام حق 31 یا اهل البیت محمد572-541 فتنه ها =31 کلام حق 31  پنج تن 5+12 امام +14 معصوم =31 ماه دینه31

نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر پیامبر فرمود فقط یک فرقهاهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان25 ارباب جهان25آل الله25با آل قرآن25شیعه25 اصل حق25اصل اسلام25شیعه25 آلالله 25 با آل قرآن25اصل اسلام 25اصل حق25 کعبه 25شیعه25اولین25 فرشته 25اصل حق 25 با یاران 25 طبیب بجهان25 اولین 25درمانگاه25 قرآنی 25اولین25باب حرم25 کعبه 25 اصل حق 25اصل اسلام25گنج قرآنه25 نفس قرآن25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25شیعه 25 دین آدم25 با آل قرآن 25 نفس قرآن25 آل الله25اصل اسلام 25شیعه25 اصل حق25 شیعه25 ارباب جهان 25 میباشدنام شیعه12بار در قرآن آمده مرد باشید و اصل حق25 شیعه25کعبه25 اصل حق25اصل اسلام25را بپذیرید پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25آل الله 25این است ریاضی قرآن تمام قرآن بر اساس ریاضی نوشته شده و با کلی حکمت علی 110 دین الهی 110 علی 110 ماه دین 110 جلوه الله 110 دین ماه 110مذهب مهدی110 نامت 110 یا علی حقا پلیس عالمی 110 پلیسی 110

 

وقتی همه12مقدس12پرچم12حق12اسلام12 ساعت 12 ماه های سال 12 حق12رابپذیرند پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 حکم خدا 25 کعبه25 کربلا25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل25 انسان نمونه 25 مغزی 25 دلاور 25بسیجی 25ارباب جهان 25 با حقی 25انسان کامل 25 انسان نمونه25 آل الله25 گنج دینه 25 اهل آسمانه 25 خداوند در آسمانها ملائکه و در زمین بسیجی ها را آفرید دلاور 25 قهرمانا 25 قدرته 25 اولین 25به مکتب25 ال الله 25 انسان کامل 25 انسان نمونه 25 با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین25اصل اسلام 25انسان کامل 25 انسان نمونه 25 ره اسلام25 اولین 25 دین آدم25 اهل قیام 25 با دین انسان25 گنج دینه 25حرم خدا 25 کعبه 25 راز خاتم 25 اسم اعظمه 25ماه تابانه25دین ادم 25جاده الله عشق جهان25 ماه تابانه 25قدرته25اهل قیام 25 قاضی25دکترا 25 مهندسی25 با حقی 25 شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25بقلب انسان 25شیعه 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25 انسان کامل25نمونه ها25شیعه25 انسان کامل25تقواء 25عدالت25 نقشه راه 25با پرچمی 25زنده باد 25 به اهل سپاه 25بسیجی 25 دلاور25شمس قمره25حرم خدا 25کعبه 25 شیعه 25 فرقه 25 دین آدم 25 با دین انسان 25انسان کامل 25انسان نمونه 2525جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه 25با قلوبه 25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25   پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25فرقه 25 کعبه25 آل الله 25 شیعه 25انسان کامل 25با آل قرآن25 آل الله 25شاه مردان 25 ارباب جهان25 زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام25ماه تابانه 25شیعه25 آل الله 25باآل قرآن25اصل دین 25شاه مردان 25 ارباب جهان25اولین 25استاد اعظم 25نظر قرآن25نفس قرآن 25گنج قرآنه25 راستگوها 25 ابن رسول 25استاد اعظم 25 جان خاتمی25 تقواء 25عدالت 25 در تورات عبرانی ماشیع 25ماشیع 25شیعه در کتاب شاکمونی 25ایستاده 25به عرش 25نظر قرآن 25 خوش آمدی 25زنده باد25اصل حق25 اصل اسلام 25شیعه 25 انسان کامل25زنده باد 25 بسیجی 25 دلاور25جرعت 25 ضربان قلب25 قدرت و باطریش باید 25 باشه قلبه25 شیعه25ضربان قلب25جان کلام25به هر دری زدند که تو را در به در کنند دست علی بر سر توست ای ناخدای پیر بدانید آنکس از ما(امام مهدی) که فتنه های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر در آن گام می نهد،و بر همان سیره و روش پیامبر و امامان رفتار می کند تا گره ها ی دین را بگشاید،

بردگان و ملت های اسیر را آزاد سازد،

جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آوری می کند.

او سالهای طولانی در پنهانی از مردم به سر می برد آن چنان که اثرشناسان، اثر قدمش را نمی شناسند، گرچه در یافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان کنند.

سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها آماده می گردند و چونان شمشیرها صیقل می خورند،

دیده هاشان با قران روشنایی گیرد، و در گوش هاشان تفسیر قران طنین افکند،

و در صبحگاهان و شامگاهان جامهای حکمت سر می کشند.

                                            نهج البلاغه-قسمتی از خطبه ۱۵۰

نماز ستون و اساس دین است.و فقط کافر بی دین آن را ترک میکند امام باقر (ع) به نقل از رسول خدا (ص) می­فرماید: «مَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ یَتْرُكَ الصَّلَاةَ الْفَرِیضَةَ مُتَعَمِّداً أَوْ یَتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا یُصَلِّیَهَا[۱] بین مسلمان و كافر فاصله ‏اى نیست، مگر این كه مسلمان نماز واجب را عمدا ترك كند یا آن را بى ‏اهمیت بداند و نخواند.»

حرمت ترک نماز، از انجام بسیاری از اعمال حرام سنگین تر است. چون انسان در ارتکاب بعضی از اعمال حرام، قصد بی حرمتی به خدای متعال و دین را ندارد، بلکه جنبه حیوانی انسان بر او غلبه کرده  و چه بسا بعد از مبتلا شدن به فعل حرام، به شدت از خدای متعال می ترسد و توبه می کند. در حالی که رها کردن نماز، موثر از غلبه شهوات بر انسان نیست. بلکه ناشی از ضعف ایمان و بی توجهی به دستور الهی است. شیطان هیچ وقت نمازش ترک نمی شود و قسم خورده فقط برای خدا سجده کند و پای حرفش ایستاده تا این دوستی را حتی با دوزخ رفتن اداء کند او امید دارد خدا او را ببخشد این دست پروردگار است که با او چه کند      خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکررکب وبا  خیانت منافقا1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد منافقین 331-110 دین الهی = 231 ابوبکررئیس منافقان بوده است همیشه اهل خانه آگاه تر به مسائل بیرون خانه اند وقتی جبرئیل خبر توطعه منافقان را به پیامبر رساند مولاء علی بجای پیامبر در بسترش خوابید شما مسافرت می روید کلید خانه تان را به جانشینتان می دهید یا دشمنتان وقتی پیامبر از خانه پا بیرون نهاد با سر کرده منافقان رو برو شد و مجبور شد او را با خود به غار ببرد به ابجد                       سر کرده منافقان اهل دین 911-370شیطان=541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541دشمن اسلامی541مرگ کافر541  تخریب گر اهل دین 1512-1202 سه خلیفه قاصب =310 عمر 310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام310یا مردهای جاهل310جاهل منافق310ابله منافقا310 مکاره پلید 310 منکر 310 کفری310 جهل عرب310 اباجهل در دین 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 قاصبان بدین 310 مکارپلید 310 گمراه دین 310 حرامیان310گبر پلید دین 310دلیل نفاقه 310نمرودی 310مکاره پلید 310ناحق عالمی 310بی ایمان دین اسلام 310 ناحق عالمی 310عمر310    پلید ها دین اسلام 310 گمراه دین 310 منکر 310 عمر 310 کفری 310 بی ایمان دین اسلام 310 تفرقه بدین 851-541 عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 عمر 310 یا مرد های جاهل 310بدعت کنندگان 651-110 دین الهی = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 آفت کلی 541 ظالم 971-430مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 کافرپلید دین اسلام 541 اهل آتش737- 196دین اسلام=541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام نا حق ها دو سال خلافت نکرده از دنیا می روند  در دین الهی بدعت گذارانه دین اسلام بودند ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحق ها دوسال نشده سرنگون می شوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد  درحالی که یک حدیث ازپیامبر نقل نشده که پیامبر دست به سینه و دست به دل نماز خوانده باشدشافعی ها هم معتقدند در نماز واجب دست به دل گرفتن موجب بطلان نماز می شودحماقته شیطان924 بالاتر ازعشق شیطانی850 - 924=74 ابجد سه خلیفه قاصب 74 میباشد  74والشجرتها الملعونه74 شیطان هم در طایفه جن از49 شجره ملعونه49 مثل 49عمر ابوبکر49بوده است به کسی که سخن حق راقبول نکند 49بدبخت عالم دین49 ابوبکرعمر49 میگویند49مکر حیله 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 عمر ابوبکر 49 آل سعود جنگ طلب 49نیرنگ آل سعود 49 بنامردان کافر 49 اهل کفار اسلام 49 با ناحقه عالمه 49آل سعود دشمن اسلام 49بکفار قریش 49 بملعونترین 49آل سعود جنگ طلب 49 دینه گمراهی 49 با اشرار دین اسلام 49 بوده است74 ابجد صغیر سه خلیفه میباشد 74 ابجد سه خلیفه هم 74حیون 74 میباشد یعنی عمر 22+27 ابوبکر+25 عثمان=74 والشجرتها الملعونه74 اینم آیه قرآن به ابجد سه خلیفه قاصب دین اسلام 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 74دین اسلام 74 فرقه شد که پیامبر فرمود 73 فرقه آن به دوزخ خواهند رفت پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به علم ریاضی قرآن فرقه 25 شیعه 25 آل الله 25 با آل قرآن 25 ارباب جهان 25 چراغ اسلام 25شیعه25 میباشد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25 ارباب جهان 25آل الله25 با آل قرآن25نفس قرآن25 چراغ اسلام 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذی25نام شیعه هم چندین بار در قرآن آمده است وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  یابهترین فرقه دین 1227 – 1202=25شیعه 25با سلام آقااگه کسی شما را به هزار دلیل وبرهان علمی ودینی محکوم نمود باید چکار کنی ما به فرقه های باطل دین گفتیم اگر شما یک آیه از قرآن آوردی که نام مذهب شما در آن باشد ما به دین شما می گرویم مدت هاست ده سال است دیگر آنها را در چت روم های اسلامی نمی بینیم فرار را بر قرار کرده اند اگر مذهب شما حق میباشد لطفااگر نام مذهب شما در قرآن آمده بفرمائید ثابت کنید مرد باشید و شیعه شوید  خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکررکب وبا  خیانت منافقا1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد منافقین 331-110دین الهی = 231 ابوبکررئیس منافقان بوده است231با ناحق دین231 ابله قاصب231 اهل ملحد ها نادان231   تخریب گر اهل دین 1512-1202 سه خلیفه قاصب =310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری310 جهل عرب310 اباجهل در دین 310 جاهل منافق310 ابله منافقا310                      بدعت کنندگان 651-110 دین الهی = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 کافر پلید دین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 به سراب منافق 541 آفت کلی 541 ظالم 971-430مقصر = 541 عمر ابوبکر 541 دشمنه اسلامی541 کافرپلید دین اسلام 541 اهل آتش737- 196دین اسلام=541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 ظالم 971-430 مقصر = 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام نا حق ها دو سال خلافت نکرده از دنیا می روند  در دین الهی بدعت گذارانه دین اسلام بودند ابوبکر رکب وبا دوسال خلافت نکرده از دنیا رفت تمام ناحق ها دوسال نشده سرنگون می شوند قاتلان امام حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد  درحالی که یک حدیث ازپیامبر نقل نشده که پیامبر دست به سینه و دست به دل نماز خوانده باشدشافعی ها هم معتقدند در نماز واجب دست به دل گرفتن موجب بطلان نماز می شود                                                    تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202 سه خلیفه = 110 علی 110دین الهی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی110 نگین دین الهی 110ماه دین110علی110 پلیسی110نامت صدوده یا علی حقا پلیس عالمی علی در کعبه چون آمد به دنیا شکاف کعبه می گوید همین را بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست 110نمک110نان جو 110 گندم ها 110 به نانو نمک مرتضی علی قسم جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست 110 مگر نام محمدهم علی نیست آئینه روی محمد علیست  110


با کاملترین مکتب 1216-1202 سه خلیفه= 14 مکتب ها اهل بیت 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم میگویند مکتب ها اهل بیت  916 -541 = ابوبکر ۲۳۱ - ۱۱۰ علی = ۱۲۱ یا علی ۱۲۱ جهاده حق ۱۲۱ بر حقترین مکتب اسلام تشیع121 میباشد 121 دین ها مذهب 121 یا علی 121
از حضرت صادق (ع) سؤال شد كه چرا زانى كافر نیست ولى كسى كه نماز نمى ‏گذارد كافر مى ‏باشد، امام (ع) فرمود: چون زناكار براى‏ شهوت این كار را مى‏ كند ولى آن كس كه نماز را ترك مى‏ كند براى این است كه به آن اهمیت نمى ‏دهد. زناكار براى لذت دنبال زنى را مى ‏گیرد و از او كامجوئى ‏كند،و آبرویش برود چه بسیار کسانی که جانشان را هم از دست بدهند و رهسپار دوزخ گردند ولى آن كس كه نماز را ترك كرده و آن را انجام نمى ‏دهد قصدش لذت نیست بلكه فقط نظرش بى‏ اهمیت شمردن آن مى ‏باشد و هر گاه كسى نظرش استخفاف باشد كافر مى ‏گردد استخفاف در فارسی به اخو تف و لعنت خدا بر بی نماز بدتر از زناکار باد رسول خدا فرمود از فرج زناکاران در دوزخ چرک و خون بیرون آمده و بی نمازان از آن چرک و خون می خورند

البته این کفر تا زمانی که همراه با انکار نماز نباشد، سبب جاری شدن احکام کافر، مثل عدم طهارت، عدم پاک بودن ذبایح او و حرمت ازدواج با او و ... نمی شود. و تنها در جایی که انکار نماز به شکل انکار ضروری دین باشد، این احکام برای شخص لازم است. اما به هر حال ترک نماز، مساله ای سبک نیست. و شخص در صورتی که نسبت به نماز سهل انگاری کند، مشمول نفرین الهی می شود:
«فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ* الَّذینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ[ماعون/۴و۵] پس واى بر نمازگزارانى كه در نماز خود سهل‏ انگارى مى ‏كنند.»

سهل انگاران در نماز با هم تفاوت هایی دارند، بعضی نماز را به طور كلی ترک می کنند و علت این کارمسامحه و كم اعتنایی به امور اخروی است. بعضی نماز را در بعضی اوقات ترک می کنند و آن را سبک می شمارند، بعضی نماز را انجام می دهند اما نسبت به شرایط و واجبات آن (مثل طهارت، غصبی نبودن محل و ...) بی اعتنا هستند، همه این ها با تفاوت هایشان، در نفرین الهی شریک هستند. هر چند هر کدام به میزان سهل انگاری اش در نماز، بهره ای از این قهر و غضب خواهد داشت. غضب الهی شامل هر دو خواهد شد کافر بی نماز درجه دوزخش بیشتراز زنا کار است

به هر حال باید توجه داشت که ایمان باید در زبان، قلب و عمل انسان، نقش آفرینی کند. پیامبر (ص) می فرمایند: «الْإِیمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ[۳] ایمان شامل اقرار زبانی، عقیده قلبی و عمل اعضا است.»

پس کسی که ایمان او تنها در زبانش است، و تاثیری در اعمال او ندارد و اساسی ترین عبادت را انجام نمی دهد، از ایمان واقعی بهره نبرده و این گونه ایمان فایده ای به حال او نخواهد داشت. مگر اینکه زمینه ساز و مقدمه ای برای سیر مراحل دیگر ایمان باشد تا شخص به لوازم قطعی ایمان پایبند شود. و حقیقتا خود را بنده خدا بداند.

[۱]. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۳۱.
[۲]. بحار الأنوار، ج‏۶۶، ص: ۶۶.
[۳]. أمالی الصدوق، ص۲۶۸ ، المجلس الخامس و

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در چهار شنبه 20 مرداد 1395برچسب:,ساعت 20:15 توسط امیر علی عرفانیان |

الله 18 سلطان 18 جانشین 18 مکتب18 جانشین 18 بدین 18 الله 18+64 دین = 82 امام 82 مهدی 82
جانشین حضر ت محمد ابن عبدالله 110 علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 خلیفه اول امام واقعی
امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی23ناب الله23 آئین23ملائک
سنگ کیسه صفرا اگه می خوای نمیری نخور نمکو روغنو شیرینی
قی کردن بهترین دوای جسم میباشد قی کردن از تجمع سنگ در کیسه صفراء جلو گیری می کند وقتی کیسه صفرا پر ش
به ابجد53 صلوات برمحمد53 احمد 53 علی26+27 فاطمه = 53 آل طاها آل یاسین53امام جانشین پیامبر53
شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 3319
سردار سلیمانی آیا وقت آن نرسیده تا جنایتکاران را سر جایشان بنشانیم
نام تو اسم اعظم پروردگار است منتخب رسول ابن عم نبی عم یتساءلون عن نباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ثم
دین الله اصل اسلام 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 دین الله شیعه59 شیعه اصل اسلامه59دین واقعی اسلام59
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟ «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
ظالم عالم مقصر عالم کیست بدبخت عالم کیست مذهب عالم کیست 740اندیشه شیطان740مقصرعمر740
مذهب الله محمد53فاطمه علی53سعادتمند ترین 53اهل بیت پیامبر53احمددین نمونه الله 53 53دین کامل الله 53
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟«ث ،ج ،خ ،ز،ش،ظ،ف» قدرت علمی امام مهدی میتواند عرش رابه لرزه درآو
رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59
دین۶۴ الله محمدعلی۶۴جانشین محمدعلی۶۴دین۶۴الله محمدعلی۶۴تنها برگزیده دین۶۴نماینده غدیری۶۴ اصحاب یمین
بیماری های سگ مهمترین بیماری سگ میرینه تو خونه بوگندشم میمونه
فرمانده دلاور دین اسلامی 110 علی 110 دین الهی 110ریاضی در قرآن فضائل امام علی از نظر دشمنان امام علی
کشته شدگان بت پرست که به دست با کفایت مولاء علی در جنگها بدر احد خندق تبوک و فتح مکه
کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست