مهدی23+23وارث=46ماه 46محمد20+26علی=46ماه46+46=92 محمد92+36بمرد الله=مومن قرآنه=128حسین128کلیددین128
مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست تقدیم به روی ماه عالم مهدی موعود منجی تمام عالم هر که منجیست خدا یارو نگهدارش باد هم که عیسی و موسی محمد باشد طراح و نوسینده حجت اله عرفانیان مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست صد کتابو صدحدیث آئینه روی محمد علیست دره علم خدا غیر از علی نیست جانشینه مصطفا این مرتضی مولاء علیست به ابجد خانواده محترم پیامبر583 پادشاه اصلی عالم 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 عاشوراه 583 شبکه نور 583پادشاه اصلی عالم 583به قرارداد الله 583 اهل بیت فاطمه 583 امت اسلامی583اهل دین قرآن اسلام 583به ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 اسلام=583 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه 385 74 فرقه گمراه دین اگر دین ندارید لا اقل آزاد مرد باشیدبه ابجد 245 دینه بحق الله 245 افق دین اسلامه حق245اسلامه حق245 فاطمه +علی =245 علی110+135فاطمه=245 یا اسلام محمد 245 با اسلام علی 245دین الهی فاطمه 245با اسلام علی 245 با اسلام بحق بدینه حق اللهی 245 با دین انسان 245 اهل منطقی 245بسیجیان علی 245 مقام جانباز 245دعا کنید مهدی بیاید 245 انقلابیان 245 بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر =245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 اسلامه حق 245 سلطان سریرولایت علی قل انماولی یکم الله علی245مدار245مراد245 ما شیعیان فقط اهل بیت پیامبر را دوست میداریم و از کفار قریش بیزاریم به ابجد با قاصبان اهل بیت 786-245 اسلامه حق 245 علی فاطمه =541 عمر ابوبکر 231 باقاصبه دین الله231 ابوبکر231 راه دزدی231 فلسفه دین الله 385شیعه 385 حرفهای حسابی 385راز اهل عالم 385فرق نمیکند که سنی بر حق باشد یا شیعه وحدت اسلام برایم مهم است و پذیرش بحق به ابجد وحدت کل اسلام 600 منهای 541 ابوبکر و عمر = 59 مهدی 59 بزودی خواهد آمد و همه ادیان را به وحدت فرا میخواند ما باید کمکش کنیم صحابه حضرت مهدی بودن زحمت داردو 202دین الهی محمد 202 یعنی علی 110+92 محمد=202 بلغ اولا بکمالهی کشف دوجا به جمالهی حسنت جمیعو خصالحی صلو علیه و آلهی حاتفی گفت دیدم من آن کتف نبی دوره خاتم تا به شانه بود علیا"علیا"یا علی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است بوود نام مولاء الهی بحق که وصی مصطفی مرتضایی بت شکنی دوش نبی حیدر است وارث پیغمبر است اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبکرو عثمان = 286 یعنی 286 عید محمد علی 286 به ابجد 12منتخب12 اسلام 12 حق 12اخلاق12 نجاتبخش 12 اسلام 12 نجاتبخش 12 قلب 12هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلی که نیست حب علی سنگ است چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست وصی بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حیدر کرار اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به تلبیسو حیل دیو مسلمان نشود فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهای ابجد سه خلیفه کن 1202- منهای 1092 = 110مولا و مقتدای عالم علیست افتخار دین 1346- 1202= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا" و لا تفرقو 144 گمراه دین 310 عمر 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق 310بفریبی ها310مکرن310 کفری 310گمراه دین310عمر 310منکر310 نیرنگ310عمر310با قاصب کل دین 310 بناحق پلید اهله دینه310 بیداد گرانه ابله 310 احمقان اهل دینی 310 یا وهابیه منافقه 310احمقان اهل دینی 310 فاسدان پلید دین ها 310 بمار زنگی 310کفری 310 عمر 310 310کلب کلب هار310 ابله منافقا 310نمرودی310 ناحق عالمی 310 عمر 310بمار زنگی 310منکر 310جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 اباجهل در دین 310 ابالهبا در دین 310 اباجهل در دین 310 بیداد گران ابله 310 قاصبان بدین 310نامردیه 310 کفری 310 عمر 310 گمراه دین 310یا بلاء دین اسلام 310نیرنگ310نمرودی310 سامری310 گمراه دین310 مکرن310حرامیان 310بی ایمان دین اسلام310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310دلیل نفاق310 عمر 310 جاهل منافق310 ابله منافقا 310 با اهل منافق 310 310اباجهل در دین 310 کفری310 احمقهای فاسد 310 منکر 310 حرامزاده پلید 310وهابی کودن دین اسلامی310 قاصبان بدین 310 رمززناه 310 گمراه دین310 کوره دینیه 310جهل عرب 310 اباجهل در دین310یا بلاء دین اسلام 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 دلیله نفاق310کفری310 نیرنگ310نمرودی 310 کلب کلب هار 310 عمر 310سگ هار پلید 310 دلیل نفاقه 310 جهل عرب 310سامری310 310دائش وهابی نادان 310 اباجهل در دین 310گمراه دین 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا310 کفری 310حرامیان 310 نامردیه 310دزدانه فدک فاطمه 310بمار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310یا بلاء دین اسلام 310 سگ مردها310 نیرنگ 310نمرودی 310سامری310 گمراه دین310یا بلاء دین اسلام 310 نیرنگ 310 منکر 310 کفری 310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310ناهنجار 310پلیدی بقاصبانی 310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310احمق بی دین ها 310 جهل عرب 310 اباجهل در دین 310 گراز ناهلی 310 دزده دین اسلامی 310 نار جهیما310بدعت شیطانه 851-541= 310عمر 310 با اهل منافق 310 حرامیان 310 بمزاحم های دین اسلام 310 رزل بدینی 310 با اهل منافق 310 اهل دین دین عدوالله 310عمرفاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310 مفسدین به جهان310 310فاسق دینه310دلیل نفاقه310 اهل نابکار310 مانع های سده دین 310مفسدین به جهان310با ارازل دینی310پلید نادان بجهانی310310مفسدین به جهان310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310 310منکر310نامردیه 310 گنه بزرگانه 310مکرن 310 کفری 310 نیرنگ310 عمر310 ابله منافقا 310جاهل منافق310عمر 310حرامیان 310گمراه دین310 فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها310 مکرن310 کفری310گمراه دین310عمر 310قاصبه دین الله310 فریب کاران اهل عالمی 715 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 310 عمر 310 گمراه دین 310خاک عالم بر سرت کنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر این نام 310چیست که عرعر میکند اهل سنت را همه خر میکندتف به روی هر کسی نادان بوود هم طرفدار ابوبکروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 ابوبکر و عمر 541قاتلی 541 ابوبکر و عمر 541در غدیر خم دین کامل شد اکملتو لکم دینکم بعد از وفات پیامبر دشمنان دین خدا گمراه دین 310مکرن 310کفری310 ناحق عالمی310 عمر310نیرنگ 310گمراه دین 310 مکرن310کفری دزدان فدکه فاطمه310بمارزنگی310 کفری310 اهل نابکار 310بعالم بی عملی 310 پرمدعاه 310با نادان کل عالمی 310 ابله بکل عالم 310 فاسق دینه 310 پلید فاسدان دین 310 احمق ها نادان پلید 310 پلیدها احمق نادان 310منکر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامردیه310 کفری310عمر310نیرنگ 310 نمرودی310 حرامزاده پلید310 سامری310 گمراه دین310مکرن 310 بکج راه 231 ابوبکر231 دزده دینه اسلامی 231ابله بکل عالم 231دزدا فدک نگونه 231ابوبکر 231رکب وبا 231 احمق ملحد 231 اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 بکودن احمق 231 دین حرام الهی 231 نفاق 231 عصیان 231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر310 با قاصب دین الهی 310 عمر 310 منکر 310 حرامیان 310 کفری 310 عمر ابوبکر231+ 310عمر 310ناحق عالمی = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبکر فتنه عالم بودند شرم گینان 651-110 علی = 541 عمر ابوبکر رکب وبا 541 عدواهل بیت بوده اند به ابجد صغیر شیطان 22 مقصر 22 هذیان 22 عمر22شیطان 22 ابابکر22دشمن اسلام22 مجرمان 22 منافقان 22 بدبختی 22 بدیها 22 دروغ 22نیرنگ 22 کلک 22 کید 22 مکارا 22 روباه 22 ابوبکر رکب وبا من از خار سر دیوار دانستم بناحقی دو سال خلافت نکرده از دنیا رفت عمر به او سم ری سامری قوم محمد او را به درک اسفل سافلین فرستاد در طبقه سوزان جهنم که به آنجا اسفله سافین میگویند فقط شیطان نمرود شداد حامان فرعون عمر ابابکر شمر یزید معاویه و بت پرستان و قاصبان ولایت را عذاب میکنند قرار دارندهفت طبقه زیرداخل جهنم سوزان ترین جای جهنم را درک اسفله سافلین میگویند علمی فراتر از کهکشان ریاضی در قرآن به ابجد ظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبکر عمر 541 مقصر 430+231 ابوبکر= 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر 541گمراه دین بناحق دینها 541 ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541جهل عرب ابله به کل عالم 541 اباجهل در دین عقیده باطل 541کفری دین حرام الهی 541دلیل نفاق به لعین دین 541 به دقل باز کودن با قاصب کل دین541 پلید ناکسان حرامیان 541ابله منافقا بناحق دین ها 541 بی دینها احمق جاهل منافق 541جهل عرب عقیده باطل541ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541 با قاصب کل دین نفاق541 کافر پلید دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام با دشمن ابله نادان 541 به نامرده ابله دین 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541آفت کلی 541انحرافه دین اسلام یا حقه بازان پلید اسلامی به نامرده ابله دین 541 عقیده باطلی نامردی 541 با منافقان ابله ملحد نادان 541دشمنه اسلامی 541کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541انحرافه دین اسلام 541
قالب وبلاگ 1
داستانهای زندگی 1
ابزار وبلاگ 1
خرید لایسنس نود32 1
بزرگترین سامانه تبادل لینک 1
بهترین ریمل - ریمل حجم دهنده و بلند کننده 1
سر دنده ال ای دی led
همسریابی
ردیاب مخفی خودرو
درگاه پرداخت اینترنتی چیست؟

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان اسلامه حق 245 علی 110 + 135فاطمه = 245 و آدرس aaaali110.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 90
بازدید دیروز : 98
بازدید هفته : 188
بازدید ماه : 3766
بازدید کل : 142912
تعداد مطالب : 437
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1به ابجدظالم 971- 430 مقصر = 541 دشمنه اسلامی 541 کافر پلید دین اسلام 541توهین دین ها 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 مجرمین بدین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 آل سعود 171+370 شیطان = 541 عمر ابوبکر541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی 541 مرگ کافر 541 آفتین 541 عداوتین 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها541 آل سعود 171 +370 شیطان = 541 قاتلی 541 دشمنه اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541 اولین قاصب دینه 541 مجرمین بدین اسلام 541 بنامردان قاصب 541 انحراف دین اسلام 541 فاجران دین اسلامی 541منافقان پلیده دین 541 با ناکس های اهله قرآن 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541بنامردان قاصب 541 مردان گمراه541 فاجران دین اسلامی 541 مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 مردان گمراه 541 احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مقصرا دین الهی 541 بنامردان قاصب 541 مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 نامردان اصلی دین 541 به اولین قاصبان احمق پلید 541 نامردان اصلی دین 541 به ابجد آفتین 541 کافر پلید دین اسلام 541آفتین 541فتنه ها 541 عمر ابوبکر 541 میباشند 541احمقان فاسد دین اسلام 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 کفار پلید دین اسلام 541 با ناکسهای اهل قرآن 541 مقصرا دین الهی 541 فاسد ترین نامرد اهل دین 541 مجرمین بدین اسلام 541مردان گمراه 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام 541 احمقان فاسد دین اسلام 541مجرمین بدین اسلام 541 دشمنه اسلامی 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر


قرآن می فرماید خداوند برای امتحان شما به شما پست و مقام می دهد مواظب باشید سکه داغتان نکنند برای فرزندان شهیدان چکار کردی برای جانبازان چکار کردی حقشان را اداء می کنی یا نه بی خیالشان شدی روز قیامت آنها هم بی خیال شما خواهند شد اگر مقام ماندنی بود که به تو نمی رسید کل من علیها فان الا وجه ربک ذالجلال و الا کرام مواظب این 50 سال دنیا را با 5000000000000000 عوض نکنید ببخشید جا نبود تا روز قیامت صفر بگذارم                            صاحب دین اسلام 297-231 نفاق ابوبکر =66 الله 66+66 بدین =132 اسلام 132بدین الله 132به ابجد اسلام 132 هوای دین الهی 132 محبوب دینی 132اساسی132 بدین الله 132محبوب دینی 132 بدین الله132 اسلام کیست 613 -541 عمر ابوبکر فتنه ها = 72 +72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 پیامبرفرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385 شیعه385اسلام واقعی الله385بدین واقعی اسلام 385فقط دین اسلام385اسلام پیامبر385مرد عالم 385برگزیده کلام الله 385با آل قرآن385شیعه385وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ385اسلام پیامبر385یااصل عقیده دین385مرجع بدین ها385شیعه 385شیداء385شهید الله385اسلام واقعی الله 385بدین واقعی اسلام385 مقدسه اهل اسلامی 385ماه بدین مهدی مقدسی385مرد عالم385شاه دینیه 385بامرجع دینه385اهله شاه385یا عقیده اسلام ناب385 عقیده مومنین196با آل قرآن196 اسلام واقعی الله385 شیعه385عقیده های امام زمان 385ماه بدین مهدی مقدسی385ارباب آقای دینه385 پیامبر فرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه385 شیعه 385 این عدد را از راست بخوان میشود 583 شبکه نور 583اهل بیت فاطمه 583 شبکه نور 583عاشوراه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 شیعه بدین اسلام 583 اهل دین اسلام قرآن 583 امت اسلامی 583 با آل قرآن بدین اسلام 583 امت اسلامی 583 فلسفه دین الله بدین اسلام 583 سربلنده اسلام 583 با امتحان های دین الهی 583 بدین الهی اسلام پیامبر583 اهل دین قلب قرآن 583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 آخه دلت می آیددعوت مرا رد کنی کجای دنیا این رسمشه شناسایی شیعیان در یک جمع بزرگ کلام حقی بگوئید آنان فورا"دست خودرا بلند و تائیدمی کنند هرکسی حق را بپذیرد شیعه قائم آل محمد{عج} میباشدشیعه یک عقیده ناب پاک الهی در قرآن میباشد وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: هر کسی می خواهد به زیارت مولاء نائل شود موقع نماز با نیت خالص 59 بار صلوات و 59 بار این آیه را با نیت خالص تلاوت نموده مولاء را خواهد دید این آیه قرآن منظور 14 معصوم میباشد ابجدش 597 -583 پنج تن کن = 14 معصوم پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385فرقه 385 با آل قرآن 385 برگزیده  کلام الله 385 شیعه 385 فرقه 385 فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 با آل قرآن 385 برگزیده کلام الله 385 شیعه 385 اسلام واقعی الله385 فقط دین اسلام 385 شیعه یعنی شعور صد شیدای دین  معرفت دارد به قرآن با یقین337محمد علی فاطمه 337راه اصلی337قانون دین الله337محمد علی فاطمه=337ره اسلام 337راه اصلی337محوردین337با راه حسین337محور دین الهی 385شیعه به ابجد337اهل دین جانشین محمد مصطفی 337 عالم دین اسلام 337 با صاحبان کل اسلام 337 نمایندها الهی اهل دین 337 بااصل دینه اسلامی337راه حسین 337یاران دینی 337 نمایندها الهی دین الله 337 ره اسلام 337یدالله فوق ایدیهم 337 کلمه اسلامی اهل دین 337 محمد 92+135 فاطمه +110 دین الهی = 337 علی محمدفاطمه 337 با راه حسین 337 نماینده دین الهی الله337 محمد علی فاطمه 337با صاحبان کل اسلام 337 یدالله فوق ایدیهم 337 یگانگی الله دینه اسلام 337=337 + 48 به اهله = 385 شیعه 385 اسلام پیامبر385 فقط دین اسلام 385قانون دین الله 337 محمد علی فاطمه=337 ره اسلام 337یامحوردین337دینی برتر الله 878-541=337   با راه حسین محور دین الهی 385شیعه 385 ابجد تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 بازم ابجد صغیر سه خلیفه 74 و الشجرتها الملعونه74بازم ابجد سه صغیر سه خلیفه که موجب 74 فرقه شدن دین اسلام شدندبه ابجد خیانت کاردین 1346-144  اسلام = 1202 سه خلیفه                 خیانت کنندگان به اسلام 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74منافق دین اسلام 467-541= 74عمرابوبکر عثمان 74 نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر =74 با تبری 615-541 عمر ابوبکر = 74                  فتنه های دین 615-541 عمر ابوبکر = 74 فرقه شدن دین اسلام ابجد صغیر ابوبکر عمر عثمان = 74 ابجد سه خلیفه ابوبکر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دین شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون74                                                                                                  با کافران کوردل 615-541 فتنه ها = 74 عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند  مقصر اصلی دین 615 -541 فتنه ها عمر ابوبکر = 74 فرقه گمراه دین 74 ابجدصغیر عمر ابوبکر عثمان 74 باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند فتنه های دین 615-541 = 74 فرقه ابجد سه خلیفه فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر
به ابجد اختلاف دین 1276-1202 ابوبکر و عمر و عثمان = 74کسانی که باعث شدند در دین اسلام اختلاف بیفتد و دین اسلام را به 74 فرقه از هم متلاشی نمودندعمر ابوبکر عثمان 74 بودند ابوبکر27+22عمر+25 عثمان = 74
دزدان نامرده دینه اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74 ابجد سه خلیفه 74منافق دین اسلام 467-541 عمر ابوبکر= 74عمرابوبکر عثمان74دزدان نامرده دینه اسلام 467-541= 74 عمر22 ابوبکر27+25 عثمان =74
خیانت کنندگان به اسلام 1276 -1202 سه خلیفه = 74 ابجد صغیر سه خلیفه قاصب دین 74 عمر22+27 ابوبکر+25 عثمان = 74
به ابجد تروریست 1276- 1202 سه خلیفه = 74 بزرگترین گناهان کبیره دین 1276-1202 سه خلیفه لامذهب قاصب = 74 کافرا پلیدبی دین 74بی دینها کافران اسلام  74 تروریست 1276-1202 سه خلیفه = 74 کسانی که باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدندابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 قیامت دین 615 -541 عمر ابوبکر541 مجرمان دین ها اسلامه= 74 بمنافقان پلید بدین اسلام74 قیامت دین 615-541 =74 عمر ابوبکر عثمان 74اینم آیه قرآن هم به ابجد صغیر و هم به ابجد کبیر جدا جدا 74 ان من المجرمین منتقمون 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت میکنیم 74 یا مجرمین دین اسلام 74 یا خبیثه 1128-1202 سه خلیفه = 74 عمر22 ابابکر27+25 عثمان = 74 این سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند
 
خداوندتنها فرزندان کوثرقرآن را بر گزیده است پیامبرفرمود هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزنددخترم فاطمه باشد فقط فرزندان پیامبر شیعه میباشند اهل بیت پیامبر چندین بار در قرآن آمدهاین آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. در تورات و انجیل  فارقلیط وپرکلیتوسه 47به ابجد47 یا ثارالله 47کسانی است که نام آنها بر سر زبان ها باشد و همه کس آنها را ستایش کنندبه علم ریاضی علم ابجد قرآن  پرکلیتوسه  47 منظور نبوت خاتم و اهل بیت او میباشند  پرکلیتوسه 47 به شگفتی آيه تطهير دقت کنیم: این آیه قرآن 47 حروف دارد 47 شجره مطهره 47 و 12 امام هم حروف اسمشان 47 میباشد  این آیه نورانی اهل بیت هم 47 حروف میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد. تعداد حرفهای اسامی زیر :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3 حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 بار آمده محمد 4+علی3= 7 بار آمده محمد فاطمه چهار علی چهار محمد دو حسن جعفر موسی 7 ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن7 باردر قرآن منظور میباشدمحمد علی فاطمه حسن حسین جعفر موسی 7 و سرور عالم منجی تمام ادیان قائم آل محمد(عج) که در راه است انشاء الله با عصای و انگشتر سلیمان دردست درراه است47 شجره مطهره 47 منظور خانواده پیامبر میباشد ابجد 47 شجره مطهره 47 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد.اکنون به آیه تطهیر دقت کنید این آیه نورانی در باره اهل بیت پیامبر فرزندانش میباشد که جمع حروف اسمشان 47 کلمه به اندازه  47 کلمه آیه تطهیر میباشد 47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47این آیه دارای 47حرف میباشد47 خلیفه الله47 درود بر تمامی مردانو زنان حق طلب بدانند 14 معصوم اهل بیت پیامبر میباشند و چندین آیه در قرآن در باره ما اهل بیت آمده کلای خود را قاضی کنیم این وسط یا ما اهل بیت پیامبر راست می گوئیم یا قاصبان خلافت محمد و علی مرد باشید و حق دوازده امام بر حق جانشین واقعی محمد علی 737 -541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر =196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین اسلام 196 کلید اسلام 196

امیر مؤمنان در ضمن خطبه مفصّلي كه در مورد دجّال ايراد فرموده است، بعد از شرح كشته شدن دجّال مي فرمايد:
«
پس از آن47 «طامّه كبري »47 خلیفه الله 47است» اصحاب پرسيدند: «طامه كبري » چيست؟ فرمود:جمع شدن47 شجره مطهره47 در کوه صفا و مروه
«
خروج دابّة الارض است كه در نزديكي (صفا) ظاهر مي شود. {47شجره مطهره47 انگشتر حضرت سليمان و عصاي حضرت موسي در دست اوست... هنگامي كه سرش را بلند مي كند همه كساني كه در ميان مشرق ومغرب هستند به قدرت الهي او را مي بينند. وآن پس از طلوع خورشيد از مغرب است كه در آن هنگام درِ توبه بسته مي شود».47اسلام ناب محمدی47در کتب زرتشت 47 خرد شهر ایزد47منظور شجره مطهره 47اصل دین ها اسلام 47به اصله اسلامی 47 اسلام ناب محمدی 47 با مومن دین اسلام47 مومنان دین اسلام 47. {47شجره مطهره }47 شاه مردان مهدی47 قرآن و اهلبیت  47

شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستی شیعه یعنی شما یارعلی هستی به ابجدصغیر الله18جانشین18+18ذلحجه"غدیرخم=36 حق مقدس اسلام 36+36جانشین هامقدس=72+ 72یعنی شهدای 14معصوم 72یعنی2ضربدر 7= 14 معصوم 72+72=144اسلام144به ابجدکبیرو صغیر اسلام میشود144ضرب12 امام در خودش میشود144یعنی نماز4ضربدر4=16+1= 17 رکعت نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 5 انگشت داری به دست این نشان 5 تن است 14 بند انگشت داری به دست این نشانه 14معصوم شیعه است وارث اصلی 46 اهل بیت الله 46   مهدی23+23=46ماه 46جان روح قرآنه46 محمد 20+26علی=46ماه46+46ماه دین قرآنه=92محم د 92+36بحق اسلامی=128حسین128کلیددین 128 امام الهی 128 حسین128

فرزند رسول خدا فدائي امام حسين علیه السلام

 

ابن ‏شهر آشوب از ابن ‏عباس روايت کرده است که روزي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نشسته بود و بر ران چپ حضرت فرزندش ابراهيم نشسته بود و بر پاي ديگر رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم حضرت سيدالشهداء امام حسين (عليه‏السلام) نشسته بود، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم يک بار اين را مي‏بوسيد و يک مرتبه او را؛ ناگاه جبرئيل نازل شد و چون جبرئيل رفت رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: که جبرئيل از جانب پروردگار من آمد و گفت: اي محمد پروردگارت تو را سلام مي‏رساند و مي‏فرمايد: که اين دو تن که بر روي پاي تو هستند يکي از آنها براي تو نمي‏ماند، پس يکي را فداي ديگري کن و خود تو انتخاب کن که کداميک از آنها فوت نمايد.

 

رسول خدا به سوي ابراهيم نظر کرد و گريست بعد بسوي سيدالشهداء علي (عليه السلام) نگاهي کرد و گريست سپس فرمود: اگر ابراهيم بميرد بغير از من کسي محزون و ناراحت نمي‏شود، ولي مادر حسين (عليه‏السلام) فاطمه عليهاالسلام است و پدرش علي (عليه‏السلام) است که پسر عم من و به منزله خود من و گوشت و خون من است و چون او بميرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناک و غصه‏دار مي‏شوند من نيز بر او محزون و ناراحت مي‏گردم، من انتخاب مي‏کنم غم خود بر ناراحتي ايشان، آنگاه فرمود: اي جبرئيل! ابراهيم را فداي حسين کردم و به مرگ فرزندم رضايت دادم!!! پس از سه روز ابراهيم از دنيا رفت.

 

بعد از فوت ابراهيم هر گاه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم امام حسين (عليه السلام) را مي‏ديد او را به سينه خود مي‏چسبانيد و لبهاي او را مي‏مکيد و مي‏گفت:

 

(فداي تو شوم، اي کسي که ابراهيم را فداي تو کردم).

مومن قرآنه36 +36=72 شهدای کربلاء72+72 = 144 اسلام 144 به ابجد کبیر و صغیر اسلام 144 افتخار دین 1282-1202 سه خلیفه قاصب = 144       حقیقت دین 682-541 عمر ابوبکر=144 اسلام          144 اسلام به ابجد صغیر و کبیراسلام میشود 144 ضرب 12 امام شیعه میباشد            فرمان الهی دین اسلام613-541عمر ابوبکر=72شهید کربلاء 72+72 زمین از آن مهدی است   = 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر = 144 ضرب 12 امام درخودش میشود 144 +52 هر سال 52 جمعه داریم52+144  =196 دین اسلام 196 کلید اسلام196 کلید بدین الله 196 ضرب 14 معصوم در خودش 196دین اسلام 196 وارث23+23مهدی = 46 محمد 20+26 علی = 46 ماه 46 +46 = 92 محمد 92+18 ذالحجه" غدیر خم میشود 110 علی دین الهی110 جلوه الله110 نگین 110 دین الهی 110 پلیسی 110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی 110علی بی اذنه علی قدم مزن بر محراب هم زاده محرابو شهید محراب علیست به ابجد وارث کبیر اهل دین 1039-1202 سه خلیفه = 337 محمد علی فاطمه 337 وارثان دینی الهی 878-541 عمر ابوبکر= 337 محمد علی فاطمه 337 اهل دین ورث اهل دین 806-541فتنه هاعمرابوبکر=365روزسال باماه روی اهل دین365روزسال یعنی5+6+3=14معصوم تفکر دین اسلامی 906-541 فتنه ها = 365 روز سال 14معصوم14عشق14نبوت 14 امامت 14 عشق14 معصوم 14+12 اسلام = 26 راه حق 26 علی 26 بیعت26 وصیت 26 غدیر26 انتخاب درست 26 علی 26 بت شکنی 26 بدوش نبی 26 علی 26 راه حق 26 وصیت 26 پیامبرا 26 امام دین26علی26جانه نبی26 جان رسول 26جان محمد26بجان الله 26 چهارده معصوم14+12 امام = 26 راه حق 26 وجه مشترک موجودات همه جان دارند به ابجدحق12اسلام12حق12جواب12 مقدس12 جالب12اخلاق12خجسته12انجمن 12نجاتبخش12 اسلام 12حق 12ساعت12ماه های سال 12نام خدا12     هویت اسلام 553-541عمرابوبکر= 12 امام به ابجد هدف انبیاء 223-231 ابوبکر= 12پرچم 12مقدس12 12اسلام12حق12مقدس12امانت12حم12امانت12مقدس12 امانت 12حق12پرچم12قلب12اسلام 12ساعت 12سابقه 12با امت12اسلام12حق12ماه های12 ساله 12اخلاق12انجمن12مقدس12باامت 12با ماه 12ساله12زبان12حق 12 اسلام 12نجاتبخش12اسلام12حق12قبل 12نامه 12بسم الله النور12مقدس12قلب12اسلام 12حق 12امامن12اساسی12حم12اسلام 12امانت12مقدس12حق12پرچم12 اسلام 
خداوند رسولان حق را 313مدافعان الله 313 دین جدم محمد علی 313مرجع 313جمع مراجع دین 313نفر قرار داد به ابجد313 دین حق عالم 313و روزهای سال را 313 روز با 52 جمعه قرار داد313+52= 365 روز سال غبه ابجد مقدس ترن 854-541 فتنه ها = 313 ما مسلمانان 313 مسلمانا کامل 313 مقدس اهل دین ها 313 با حق ها دین اسلام  مراجع 313 مدافعان الله313با قلب ها دین اسلام 313 آقا قائم 313 با امام حق کل دین ها313خداوند هر سال 52 جمعه با 313 روز قرار داد 313+52= 365 روز سال 365 اسلام حقیقیه 365 به ادیان حق مذاهب اسلام 365 روز سال                                                خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 امام درخودش و ضرب14معصوم درخودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال 365 با یاران اهل دین 365 دین جدم محمد علی 365 اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال365 شاه مهدی 365 اسلام
کسانی که شوهر شان نماز نمی خاند آن خانه بی برکت وبی روزی میشود برای زیادشدن روزی  میتوانند در خانه سگ نگه دارند کسانی که نماز نمی خوانند وقتی غذا می پزندانگار برای سگ بی نماز غذا می پزند سگ لا اقل یک واق واقی می کند ارزش دارد مواضب دزد مال میباشد ولی دزد دین نماز نمی خواندبرای بی نماز غذا درست می کنید دقت کنند غذا پف می کند ولی برکت ندارد پف کردن غذا دلیل بر بی برکتی روزی و حرام بودن آن است کمتر از سگ شوهر و زن بی نماز میباشد ولی اگر در خانه سگ نگه دارند این مسئله حل خواهد شد و خداوند بخاطر آن سگ در غذایشان برکت قرار می دهد وقتی شما برای یک سگ غذا می پزی سه گناه کبیره از شما دفع میشود پیامبر فرمود هر کسی بامرد و زن بی نماز ازدواج کند خداوند هر روز در نامه عملش یک زنای محسنه می نویسد پیامبر فرمود دختر خود را به بی نماز ندهید چون با این کار او را به زنا وادار کرده اید شما وقتی غذا درست می کنی انکار برای سگ زناکار غذادرست میکنی بی نمازی پست ترین درجه کمتر از سگ و خوک میباشد وتمام گناهان شایدبخشیده شود ولی بی نماز هرگز بخشیده نمی شود امام صادق فرمود فرق مومن و کافر ترک نماز است سزای کافر مرگ است چون به خدا عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851    تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 یامرتددین اسلام 851-541 فتنه ها=310 عمر310گمراه دین310 جهل عرب310مرگ دین ها310بقاصبان دین310نمرودی 310قاصبان بدین310کفری 310 منکر می شود تخریب گر اهل دین1512-1202 سه خلیفه= 310 عمر سامری قوم محمد عمر گاو بوود لعنتی بی پدر ترک نمازو جهاد شرابی جهل عرب بوده است یا مرتد دین اسلام851-541 فتنه ها = 310 عمر310 جهل عرب310 اباجهل دردین 310فاسق دینه310 ستمگران اهل دین 851-541 = 310 عمر 310 جهل عرب 310 شرور فاسدی851-541عمرابوبکر =310عمر310منکر310ابله منافقا 310عمرستمگران اهل دین  851-541 عمر ابوبکر= 310 عمر310منکر310نیرنگ310 ابله منافقا310حرامیان310 گمراه دین310دلیل نفاقه 310 310گمراه دین 310 عمر 310 جهل عرب 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 قاصبه بدین الهی 310 قاصبان بدین 310 بقاصبان دین 310 پلیدنادان دینی 310 احمق نادان پلیدی 310 فسق دینها 310 فاسق دینه 310 فسق کلیه 310گبرپلیددین 310 ابله منافقا 310 بااهل منافق 310لعین بدینه 310دلیل نفاقه310 گبرپلیددین310 فسق دینها 310 فسق کلیه 310 فاسقه دینه 310 بااهل منافق 310 جاهل منافق 310 ابله منافقا 310 بااهل منافق 310 قاصبان بدین 310 گبرپلیددین 310کفری310 گمراه دین 310 عمر 310 اباجهل دردین 310منکر 310 حرامیان 310 نیرنگ310 ابله منافقا310 جاهل منافق 310 اباجهل دردین 310 جهل عرب 310 عمر 310 نیرنگ 310 منکر 310 فاسق دینی۳۱۰ پلیدفاسدان دین۳۱۰عمر۳۱۰دلیل نفاقه 310 اباجهل در  دین 310 جهل عرب  310 وهابی منافقی 310 حرامیان310 جهل عرب 310سم ری 310 همان سامری قوم موسی و سامری قوم محمد عمر بوده است عمر 310 عمل مذهبه جعلی 310 نیرنگ 310 کفری 310 گمراه دین 310 اباجهل در دین 310 عمر۳۱۰فاسق دینه ۳۱۰ گمراه دین ۳۱۰ابله منافقا 310 جاهل منافق310 دلیل نفاقه310 عمر310  تنها راه نجات دین اسلام 1312-1202 سه خلیفه = 110 علی 110دین الهی110 جلوه الله 110 حامیان 110 دین الهی110نگین دین الهی110ماه دین110علی110 پلیسی110نامت صدو ده یاعلی حقاپلیس عالمی پلیس110هر کی حق را نپذیرفت از طرف من وکیلی تا تکلیفشو روشن کنم وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اگر مذهب شما حق میباشد لطفایک آیه از قرآن نام مذهبتان بیاورید  رسول خدا فرمود هرکسی زره ای محبت کفاردردلش باشد اهل دوزخ است به ابجد محبت کفار اهل دین851-541 فتنه ها=310گمراه دین310جهل عرب310 اباجهل دردین310فاسق دینه310کفری310منکر310عمر310گمراه دین310 ناحق عالمی310دلیله نفاقه310یابلاءدین اسلام 310حرامیان310فاسق دینه310گبرپلیددین310 مکاره پلید310حرامیان310دلیل نفاق نامردیه310 ابله پلیدقاصبه310فاسق دینه310ناحق عالمی 310ابله منافقا310جاهل منافق310دزدان فدکه فاطمه310عمر310گمراه دین310بقاصب نادان310 حرامیان310نیرنگ310نمرودی 310قاصبه دین الله 310ابله پلیده قاصبه 310سم ری310سامری 310ناحق عالمی310 عمر310به قاصب دین الهی310بقاصب نادان310 سامری قوم محمد عمرگاو بوودلعنتی بی پدر عرعرخرهم بوود لعن عمر310 گمراه دین310 دلیل نفاقه310فاسق دینه310 عربستان وهابی با دلار های نفتی باعث به هم ریختن جهان اسلام و قتل وآشوب در کشورهای اسلامی شد و بزودی تقاص این عمل زشت و پلید خود را با سرنگونیش خواهد داد بجای وحدت و برادری خیانت و برادر کشی را انداخته است ان شاء الله چیزی به سر نگونی ملک خائن بیشتر نمانده کارهایی که وهابیت کرد یک الاغ نادان هم این کارها را نمی کند در جنگ چه به دست آورد جز کشته ها و از دست رفتن بودجه عربستان ورذالت چیزی نصیب عربستان نشد دائش لشگر سفیح سفیانی می باشد که همگی خارو ذلیل به زمین فرو رفتند و به درک اسفل سافلین رهسپار شدند خرییت تا این حد کره زمین به خود ندیده بود آل سفین231 نفاق231 ابوبکر 231آل سفین 231 راه دزدی 231  به ابجد خائنان 772-451 عمر و ابوبکر = 231 اهل بی مغز بدین 231ابوبکر 231با قاصبه دین الله 231 لانه جاسوسیه 231 قاصب ابله 231231محکومان بدین 231ادیانی جعلی باطل 231 دو رویه 231 یا ابوسفیانی 231 نفاق231 فاسق231 اهل بقاصب231یا اهل مفسد 231 اهل نامرد 231 محکومان بدین231جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541= 231 ابوبکر231راه دزدی 231 نفاق 231 با جاهلا نادان ملحد 231 عصیان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: انی استعمل الرجل فاجر 231 یه فاجریا 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 یا ابوسفیانی 231لانه جاسوسیه231 ادیانی جعلی باطل 231 دورویه 231 با دزد گربها 231 بابی عقلیها 231عصیانی 231ابوبکر231 با دینه ناحق 231راه دزدی231عصیان 231 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر نابحق دینها 231 بااحمقی بدینه231 عمر ابوبکر 231نفاق دورویه 231 فقان 231 چاه عمیقه231 اهل دین خیانت کاران 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر231 راه دزدی 231 نفاق 231 عصیان 231ابوبکر231
ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند  به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 با فاجعه جهانی 231فاسدی بدینی231 به لعین دین 231  احمق ملحد 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین 231 کج فهم ملحدا 231 جاه طلبانادان دینی 231 به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر 231 نفاق 231 عصیان 231 احمق ملحد 231 ابجد ابوبکر 231 احمق ملحد 231 با کج فهم های دین 231 براه کج 231 راه دزدی 231 براه کج 231 با کج فهم های دین 231 ابلیس پلید ملحد 231 احمق ملحد 231 عقیده باطل 231 با دینه ناحق 231 دین حرام الهی 231 براه کج 231 راه دزدی 231 بملحد پلید ابلیس 231 بادزد گربه ها 231در زمان عمر مسابقه چلپاسه خوری بود نوبت ابوبکرکه میزسید با دزد گربه ها 231شکاریی 231 ابجد ابوبکر 231 احمق ملحد231 ابوبکر ابله بکل عالم 231 با کج فهم های دین 231 براه کج 231 راه دزدی 231 231 براه کج 231 با کج فهم های دین 231 ابلیس پلید ملحد 231 احمق ملحد 231 عقیده باطل 231 با دینه ناحق 231 دین حرام الهی 231 براه کج 231 راه دزدی 231 بملحد پلید ابلیس 231 بادزد گربه ها 231 به خط پلید ابلیسی ها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231 خلط پلید ابلیسی ها 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر عمر عثمان 1202 بکافران محض 1202 دزده غافله ادیان 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 به ابجد ستمکاران 772-541 عمر ابوبکر = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد دشمن 394 -163 انسانا = 231 ابوبکر رکب وبا به ابجد خط پلیده دینها 772-541 عمر ابوبکر = 231 راه کج 231 راه دزدی 231 عقیده باطل 231 بناحق دینها 231 دین حرام الهی 231احمق ملحد231 به احمق امت دین 661 عثمان 661-430 مقصر = 231 ابوبکر رکب وبا 231 بکودن احمق 231
به ابجد با قاصبه خلافت 110  -1312 علی = 1202عمر ابوبکر و عثمان1202 قاصبانه خلافت بوده اند ابجد آیه 22 سجده ان من المجرمین منتقمون 1202 ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت عمر ابوبکر عثمان مجرمان دین 1202 بوده اند با سلام به زودی جهان اسلام یک کشور خواهد شد و مرکز آن از حرم تا حرم  کربلاء و مدینه خواهد شد قوم موسی همگی دست به دعا برداشتند و از خداوند طلب رهبر الهی  منجی نمودند و خداوند حضرت موسی را برایشان فرستاد ولی مردم ما دعا که نمیکنند نمازشان هم قضاء می شود مردم راحت طلب هنوز لیاقت دعا و آمدن منجی را پیدا نکرده اند مردمی که بی خیال دین شوند ده برابر این باید بیشتر سختی بکشند  ان شاء الله که مردم ما بخاطر وجود نازنین منجی عالم حضرت مهدی (عج) بخود آیند و مواظب  احوال دینی خود باشند به ریاضی قرآن

 

اشرار دینها 772 ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده اند ستمگران اهل دین 851-541 = 310 عمر

 

عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541به ابجد  فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر541 فتنه ها 541+430 مقصر = 971 ظالم + 231 ابوبکر = 1202 ابجد سه خلیفه کفر 1202 اینم آیه قرآن

 خیانت کنندگان به اسلام1276- 1202 سه خلیفه = 74  ابجد صغیر سه خلیفه قاصب ابوبکر27+22 عمر +25 عثمان = 74 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام خواهیم گرفت 74 ان من المجرمین منتقمون 74 این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد

1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 - 310 عمر =661 عثمان 661 -231ابوبکر = 430 مقصر430 +231 ابوبکر = 661 عثمان661-231 ابوبکر= 430 مقصر  ابوبکر و عمر طبق معادله ظالم و مقصر از شیطان پست تر بوده اند به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامی541 قال رسوالله  کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =385 با آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه385 385کلید دینه الهی 385فقط یک فرقه اهل نجات  فقط دین اسلام 385 فقط شیعه بحق میباشد385با آل قرآن385وحی قرآنی 385بسوی نوره الهی 385 با مرکز دینه الهی385 فرقه 385شیعه 385کلید دینه الهی 385  مکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385 شیعه 385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385 شیعه 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شیعه = 541 عمر و ابوبکر 851    تفرقه بدین 851- 541 عمرابوبکر= 310 عمر  عامل تفرقه 926 -385 شیعه = 541 عمر و ابوبکر 541 قال رسو الله هیچ کسی شیعه نخواهد شد مگر فرزند علی ودخترم  فاطمه باشدمکتبه حق قرآن  926 -541 عمر ابوبکر=385  فقط یک فرقه اهل نجات است فرقه 385شیعه 385راه کلیده دین الهی385

فلسفه  دین الله 385 شیعه 385با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی 385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 حکم الهی دین الله 385 بیداریهای اسلامی 385 با وصی دین محمد علی 385 موسی به هارون 385 با عقل کل اسلام 385 فقطدین اسلام 385 اسلام پیامبر 385 سربازانه مهدی 385 فلسفه دین الله 385 با قانون الهی دین الله 385

اشرار دینها 772 ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو

خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند 231=خائنان772-541 فتنه ها = 231 ابوبکر

به ابجدمتکبرین دین  786-245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبکر 541 مجرمی مردد 541 حرام لغمها 541 با قلدر ادیانو اسلام 541 به ابجد منافقان قرآن 673 - 132  541 بمنافقین ادیان اسلامی541 منافقی کوردل 541 به خائن پلید541بدشمنه دین الهی541 به قلدر دین اسلام 541  عمر ابوبکر 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید به ابجد ظالم 971 -310 عمر = 661 عثمان 661 یا مرد پررو 661 اینتر 661

541عمر و ابوبکر541 مقصر430+231 =661 عثمان +310عمر =971 ظالم 971+ 231ابوبکر=1202سه خلیفه 1202 اینم آیه قرآن به ابجد ابوبکر عمر عثمان1202ان من المجرمین منتقمون1202

 خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر231 نفاق 231با فاجعه جهانی 231 نفاق 231 عصیان 231 دزده دین اسلامی راه دزدی 231به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231  ابوبکر =430  مقصر به ابجد (971 ظالم 971ریاست کفر )971 ظالم 971+231 ابوبکر = 1202 میباشد 971-661 عثمان = 310 عمر  ریاست کفر971 + 231 ابوبکر=1202 سه  ابجد سه خلیفه 1202 آیه قرآن به ابجد صغیر و کبیر  سه خلیفه کفر1202 یا خیانت دزدان دین فدک1202 خیانت کار دین 1346-144 اسلام به دو ابجد = 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کرد 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202

1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 ظالم 971 = ریاست کفر971+231 ابوبکر=1202 سه خلیفه  ابوبکر231نفاق 231 دین حرام الهی231 ابوبکر231 نفاق231

 خیانت کاران اهل دین 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر231 نفاق 231با فاجعه جهانی 231 نفاق 231 با سلام به زودی جهان اسلام یک کشور خواهد شد و مرکز آن از حرم تا حرم  کربلاء و مدینه خواهد شد قوم موسی همگی دست به دعا برداشتند و از خداوند طلب رهبر الهی  منجی نمودند و خداوند حضرت موسی را برایشان فرستاد ولی مردم ما دعا که نمیکنند نمازشان هم قضاء می شود مردم راحت طلب هنوز لیاقت دعا و آمدن منجی را پیدا نکرده اند مردمی که بی خیال دین شوند ده برابر این باید بیشتر سختی بکشند  ان شاء الله که مردم ما بخاطر وجود نازنین منجی عالم حضرت مهدی (عج) بخود آیند و مواظب احوال دینی خود باشند به ریاضی قرآن دین 64 +64=128 کلید دین 128 حسین 128 امام الهی 128 حسینی باشید  یزیدی نباشید

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ:سلام بر صلابت حیدرمولاء قائم آل محمد(عج) نام شیعه5بار مستقیم در قرآن آمده 5ضربدر5= 25 نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم به ابجد شهدای دین اسلام 516 -541 فتنه ها = 25 شیعه صاحب دین اسلام 297-231 نفاق ابوبکر =66 الله 66+66=132 اسلام 132 اسلام کیست 613 -541 عمر ابوبکر فتنه ها = 72 +72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144
آدم باش و حق را بپذیر نام آدم 25 بار در قرآن آمده  و 12حق12 اسلام 12را بپذیر پیغمبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25شیعه25کعبه 25آل الله 25 والله25فرشته 25 باب حرم 25ره اسلام25ره حق25 تقوی25عدالت 25مهندسی25 دکترا25 آل الله25شیعه25کعبه25شاه مردان25ارباب جهان25شیعه25 کعبه25وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ طبق آیه قرآن فقط شیعه بحق و رستگار عالم استوَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال رسو الله یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یا علی تو و شیعیانت رستگاران اهل عالمید وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه 25 والله25 آل الله 25 با آل قرآن 25 شاه مردان25 25ارباب حهان25باصل اسلام 25 اصل حق 25گنج قرآنه25 نفس قرآن 25نام آدم ها 25 بار در قرآن نام25 آدم انسانی 25 آدم باش انسان باش و حق را بپذیر نام آدم 25 نام آدم در قرآن 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ پسر انسان 25 آدم مرد25 آل الله 25 والله 25 نام آدم 25 گنج قرآنه25 نفس قرآن 25 شیعه 25باردر قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر آدم باش و شیعه باش وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هرکسی شیعه نباشد بدبخت عالم است بهترین دوست خدا نماز گذار است  نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.هر سال52جمعه داریم با313 روز 313+52=365روز سال 365 شاه مهدی365  به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه قاصب=144 اسلام به ابجدکبیروصغیرمیشود 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144مذهب کامل144مدح محمد 144 مذهب کامل 144ضرب  12 امام در خودش میشود 144 به ابجد حق12 اسلام 12 نگهبان12 ساعت12ماه های سال 12 اهل 12 انجمن 12نجاتبخش12اخلاق12حق12اسلام12امامن12حق12نگهبان12 به ابجد افتخار دین 1346-1202 سه خلیفه قاصب=144 اسلام به ابجدکبیروصغیرمیشود 144ضرب 12 امام در خودش میشود 144مذهب کامل144  با آل علی 144 بخط الله144یعنی 114سوره قرآن 114+30 جزء آن= 144 صاحب دین اسلام 297-231 نفاق ابوبکر =66 الله 66+66=132 اسلام 132 اسلام کیست 613 -541 عمر ابوبکر فتنه ها = 72 +72= 144 اسلام به ابجد کبیر و صغیر میشود 144 ضرب 12 امام در خودش میشود 144 یعنی 17 رکعت نماز 4ضربد 4= 16+1= 17 رکعت
نماز در 5 وقت بنام 5 تن آل عباء 5 انگشت داری به دست این نشان پنج تن است 14 بند انگشت داری به دست این نشان 14 معصوم شیعه است  

به ابجد دروغ بدین  1276- منهای1202 سه خلیفه =74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 باراه کج غلطه 1276-1202 سه خلیفه کفر= 74 ابوبکر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 والشجره" ها الملعونه 74 ابجد صغیر شیطان 22 عمر 22 مقصر22 ابابکر22 شیطان 22 نیرنگ 22 دروغ 22 کید 22کلک22 مکارا22 روباه 22 نابکار22 بدیها 22بناحقه 22بناحقه22 بدبختی22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر22 به ابجد 22مقصر22شیطان 22 ابابکر22 عمر 22درآتشه 22دوزخه22 بدبختی 22بناحق22 دشمن اسلام 22 نابحق 22مقصر22دروغ 22 هذیان 22کلک 22نیرنگ 22 روبا22 ابوبکر22 رکب وبا  22 روباه22 مکارا 22 دشمن اسلام 22 آدمکشه 22 با خدعه 22بناحقه 22نابحقه 22نابکار22نیر نگ 22عمر 22 جنگ طلب22  22دشمن اسلام 22 دشمن حق 22 مکارا 22روباه22نابکار22 نکبتها 22 دشمن اسلام 22 فاجرن 22 سرکشها22 کسکشها 22 جاطلبا 22بنفاقه 22 بکذابه 22 منافقان 22 فاجرن 22 مجرمان 22 نفرت 22 بدشمن نادان 22 دشمن اسلام 22پررو 22 بظلمت 22 شرابیا22انزجار22بدشمن نادان22نابکار22دینها22بدبختی 22شرابیا22خبیسا22با خائن ها22پسترها 22خبیسا 22نابکار22دینها22نکبتها22بدائشه 22 بدزد اسلامی 22جاطلبا22جنگ طلب22دشمن حق22آدم کشه22با خدعه22نیرنگ22عمر22شیطان22 ابابکر22بظلمت22 درآتشه22دوزخه22عمر22ابابکر22دشمن اسلام22نابکار 22منافقان22عمرمجرمان22ابوبکر22بدبختی22شمری22خردجال22بنامردا22 منافقان22مجرمان22نابکار22شمری 22خردجال22 

به ابجد فساد تباهی 563-541 عمر ابوبکر = 22 عمر 22 به ابجد صغیر ابابکر22 شیطان 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 مقصر 22 بدبختی 22 منافقان 22مجرمان  22 فاجرن22 دروغ 22 نیرنگ 22 کید 22 کلک 22 باخدعه22 نیرنگ 22 مکارا 22 روبا 22 مجرمین 22 منافقان 22فاجرن 22 شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 لعنت 22 ملحد 22 فاجران 22 منافقان 22درآتشه22 دوزخه22ابابکر22مقصر22لعنت عمر22دشمن اسلام 22 عمر22 ابابکر22دشمن اسلام22سست ایمان 22در آتشه 22دوزخه 22 بددین22به ابجد شیطان22مقصر 22 لامذهب 22عمر22 ابابکر22رکب وبا22احمقه 22گمرهه22منکر22 22عمر22ابابکر22 شیطان 22بدیها22بدبختی  22دشمن اسلام 22 سست ایمان 22 ناخلفه 22 بناحقه22درآتشه22دوزخه22ابابکر22 شیطان22عمر 22نکبتها22 بدزده22 اسلامی22مکارا22روباه22بپلید 22باخدعه22نیرنگ22کلک22بدبختی22هذیان22مقصر22 احمقه 22ناخلفه22عمر22شیطان22بناحقه22منافقان22فاجرن22عمر22

مجرمان22عمر 22ابابکر22رکب وبا22نیرنگ22کلک22کید22لعنت22 ملحد22لا مذهب22دشمن اسلام 22 عمر22 گمرهه 22 لا مذهب 22نکبتها 22 دشمن اسلام 22 نابکار 22 شرابیا22 خردجال 22 مفصد22با ابلیس گور خر 22 لا شخورا 22 سست ایمان 22دشمن اسلام 22عمر22 ابابکر22رکب وبا 22 ابوبکر

 

وابجدعمر ابوبکر49مکر حیله49به علم ابجد عمر22 ابوبکر27=49 عذابی الهی49کافرانه دین 49 49شجره ملعونه49 دشمن الله و قرآن49شجره ملعونه 49دشمن اصلی دین49نادان ترین دشمنه49دشمن الله و قرآن 49اهل ذلالت دین49دشمنان پلید دین 49 یا گمراه پلید 49 با دشمن اهل  قرآن49 فاسد بدین الله 49 فاسق بدین الله 49 مکر حیله49یا گمراه پلید49 فاسد بدین الله 49 فاسق بدین الله شیطان گمرهی 49 دشمنا قرآن 49 توهین دروغ 49 دروغ توهین 49 زندیق اسلامی 49 میباشد، شجره ملعونه 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 ملحده خبیث 49 اهل کفار اسلام 49 بدترین خلق امت 49 به مجرمان خبیث 49 قصب خلافت الله 49 اهل ذلالت دین 49 جاهلان بدین اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 عمر 22+27 ابوبکر= 49 بدترین خلق امت 49 دینه گمراهی 49  اهل ذلالت دین 49 مخالفه قرآنی 49 با فاسقان منافقان 49 منافق بدین اسلام 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 اهل ذلالت دین 49 عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49شکاف دینهای 49مخالفه قرآنی 49 با فاسقان منافقان 49 منافق بدین اسلام 49 باطل فرقه ها 49 بی دین امت اسلام 49 اهل ذلالت دین 49 عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه49اهل ذلالت دین 49دشمن اصلی دین 49 دشمن الله و قرآن 49 فاسد بدین الله 49  دشمن الله قرآن49دشمن اصلی دین 49نادانترین دشمنه49 مکر حیله49وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ این آیه 49 حروف ابجد ابوبکر 27+22 عمر = 49 به ابجد صغیر هم 49شیطان گمرهی49 وَ وَیْلٌ لِلْکافِرینَ مِنْ عَذابٍ شَدیدٍ =  ویل للکافرین من عذاب شدید = علم حروف این آیه هم 22 حرف میباشد علم نقطه میگوید به 14 معصوم خیانت شده  22شیطان 22 ابابکر 22 بدبختی 22 بناحقه 22 نابحقه 22 دشمن اسلام22 عمر 22 ابابکر22 مجرمان 22 منافقان22 عمر 22 هذیان 22 مقصر22 بدبختی22 دشمن اسلام 22 ابجد شیطان هم 22 عمر 22 ابابکراین آیه قرآن هم 22حرف میباشد بشمار 22(اَلَّذينَ غَلَبَت أَهوَائَهُم عُقُولَهُم، يعني صحابه) معناي حقيقي كتاب خدا را تحريف كردند (حَرَّفوا) و آن را دگرگون ساختند (و غيّروه)» (عسكري، تفسير، 95؛ ن. ك. به: ابوبکرابجدفساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر = 22 عمر ابجد فساد تباهی 563 - 541 عمر ابوبکر=22عمر

 

به ابجد شیطان 22 هذیان 22 عمر22 ابابکر22 دشمن اسلام 22 بدبختی 22 نامردان 22 دینها 22 مکارا 22مجرمان 22 منافقان 22 شرابیا22 با خودسرا 22 شرخراه22سرخراه  22خیانت ها 22 گمرهه 22 مقصر22 عمر 22 شیطان22 ابابکر22 مجرمان 22 منافقان 22 اهل آتشه 22دوزخه 22درآتشه 22دوزخه 22 خردجال 22 نامردان22 مقصر 22دینها 22عمر 22 ابابکر22 شیطان 22

 

 دشمن دین اسلام 590-541 عمر ابوبکر= 49 بازم ابجدصغیر49 ابوبکرعمر49 بدشمن اسلام قرآنی 49بادشمن دین قرآنه 49 بیعت شکنانی 49 یعنی ابوبکر 27+22 عمر = 49 و به ابجد صغیر ابجد 49عمر ابوبکر 49 شجره ملعونه 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 منافق بدین اسلام 49 بناحق عالمی 49اهل کفار اسلام 49 شجره ملعونه 49 بنامردان کافر 49 ناحقه امت محمد 49 بدترین خلق امت 49 منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 بناحق عالمی 49 کلمها خبیثه 49 کشجره خبیثه 49شجره ملعونه 49مجرم بدین اسلام 49 به مجرمان خبیث 49 اهلی دوزخی 49 دوزخیانه ابله 49منافق بدین اسلام 49 بی دین امت اسلام 49 اهل کفار اسلام 49 ناحقه امت محمد 49 قصب خلافت الله 49 اهل کفار اسلام 49 اهل دروغ 1251- 1202 سه خلیفه= 49اهل کفار اسلام 49 با اشرار دین اسلام 49

 بعضی از دختران و پسران بسیار بی قید و بی بندو بار میباشند و شعونات اسلام و مسلمین را درک نمی کنند یعنی از پدرو مادر بی دین بی غیرت و بی نماز هم چون پخی به عمل می آید غیرتمندان بدانند همسران جوانشان را به روخ دیگران نکشند بدانند بیرون خانه شما که اتاق خواب شما نیست بیرون خانه متعلق به همه دشمنان بی غیرت و انسانهای پاک با غیرت است غیرت و مردانگی را هر پهلوانی ندارد زور دارد ولی مردانگی را درک نمی کند کبوتر با کبوتر باز با باز می خواهی قهرمان و پهلوانت را بشناسی به مادرش به همسرش نگاه کن تعارف نداریم متاسفانه یک پهلوان ارزش مردانگی خود را از دست می دهد و نمی فهمد درک فهم شعور نداردغیرت ندارد متاسفانه فامیل و داماد ما هم همینطور ببو گلابی تشریف دارند ناموست را در دید همگان قرار میدهی این عین بی غیرتیست می خواهی هر خری باشی باش در اتاق خواب نه در انظار عمومی  دوست دارم یک روز را روز تف اعلام کنید همگی هر مرد و زن هرزه ای دیدید تف بیندازید توی صورتش روز تف بر بی غیرت ها ارزش دارد بی حیایی و بی بندو باری بی ارزش است قهرمان بودن دلیل بر پهلوان بودن نیست راه پهلوانی از کوچه مرام و معرفت میگذرد و قهرمانی به بن بست زور و بازو و بی بندو باری میرسد اگر به کلفتی بازوست گردن خر از همه کلفت تر است

فریب کاران منافق دین اسلام1031 - 1202سه خلیفه =171 آل سعود 171آل سعود171+370 شیطان=541عمر ابوبکر 541 فتنه ها541بقاصبان نامرد541به اول قاصب بدین اسلام541زور گویانی فاسقی 541 نامحرم ها دین اسلام541 فتنه ها541 عمرابوبکر541 به ابجد ظالم 971- 430 مقصر =541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خیزند به ابجد فتنه ها 541 اهله شر541 دشمنه اسلامی541 توهین دین ها 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541 مرگ کافر 541 ابوبکر دوسال خلافت نکرده با خفتو خاری از دنیا رفت همه ناحق ها دوسال خلافت نکرده به درک واصل میشوند قاتلان امام حسین دو سال نشده همه به دست با کفایت حضرت مختار کشته شدند و قلب امام سجاد شاد شد
          <br

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:+ نوشته شده در شنبه 30 مرداد 1395برچسب:,ساعت 8:22 توسط امیر علی عرفانیان |
الله 18 سلطان 18 جانشین 18 مکتب18 جانشین 18 بدین 18 الله 18+64 دین = 82 امام 82 مهدی 82
جانشین حضر ت محمد ابن عبدالله 110 علی 110 جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110 خلیفه اول امام واقعی
امشب شب قدرمی باشد23مهدی23رهبر23 طبیب23 الگوی 23جهان اسلام 23جانشینه 23 اصلی23ناب الله23 آئین23ملائک
سنگ کیسه صفرا اگه می خوای نمیری نخور نمکو روغنو شیرینی
قی کردن بهترین دوای جسم میباشد قی کردن از تجمع سنگ در کیسه صفراء جلو گیری می کند وقتی کیسه صفرا پر ش
به ابجد53 صلوات برمحمد53 احمد 53 علی26+27 فاطمه = 53 آل طاها آل یاسین53امام جانشین پیامبر53
شهید 319 اسلام واقعی 319 شهید 319 دین ناب محمد علی 319راه الهی الله 319 شهید 319 فلسفه دین 3319
سردار سلیمانی آیا وقت آن نرسیده تا جنایتکاران را سر جایشان بنشانیم
نام تو اسم اعظم پروردگار است منتخب رسول ابن عم نبی عم یتساءلون عن نباء العظیم الذی هم فیه مختلفون ثم
دین الله اصل اسلام 59 مهدی 59 دین واقعی اسلام 59 دین الله شیعه59 شیعه اصل اسلامه59دین واقعی اسلام59
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟ «ث ، ج ، خ ،ز ، ش ، ظ ،ف»
ظالم عالم مقصر عالم کیست بدبخت عالم کیست مذهب عالم کیست 740اندیشه شیطان740مقصرعمر740
مذهب الله محمد53فاطمه علی53سعادتمند ترین 53اهل بیت پیامبر53احمددین نمونه الله 53 53دین کامل الله 53
چرا هفت حرف در سوره ی حــمــد نیست؟«ث ،ج ،خ ،ز،ش،ظ،ف» قدرت علمی امام مهدی میتواند عرش رابه لرزه درآو
رهبر آسمانی الله 59مهدی 59آخرین امام دین اسلام59 دین الله 34+25 اصل اسلام=59 مهدی59دین واقعی اسلام59
دین۶۴ الله محمدعلی۶۴جانشین محمدعلی۶۴دین۶۴الله محمدعلی۶۴تنها برگزیده دین۶۴نماینده غدیری۶۴ اصحاب یمین
بیماری های سگ مهمترین بیماری سگ میرینه تو خونه بوگندشم میمونه
فرمانده دلاور دین اسلامی 110 علی 110 دین الهی 110ریاضی در قرآن فضائل امام علی از نظر دشمنان امام علی
کشته شدگان بت پرست که به دست با کفایت مولاء علی در جنگها بدر احد خندق تبوک و فتح مکه
کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست